INFORMATION

ทางบริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จากกรมการขนส่งทางบก มาอย่างต่อเนื่อง