INFORMATION

ด้วยรักและผูกพัน

เมื่อวันที่ 16-17 และ 30-31 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้แก่พนักงาน โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า“ด้วยรักและผูกพัน” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่3 และยืนยันถึงจุดมุ่งหมายในการเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น