เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ชั้นนำในประเทศไทยด้วยบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

1.ยกระดับการให้บริการที่หลากหลายได้มาตรฐานคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

2.ริเริ่มธุรกิจใหม่ด้านลอจิสติกส์ที่สนับสนุนธุรกิจลูกค้าให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3.ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานกระบวนการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าและรับผิดชอบสังคม

4.พัฒนาคุณภาพคู่ค้าและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

5.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางและค่านิยมองค์กร