ข่าวสาร

บริษัทไดนามิค แมนเนจเม้นท์ และ บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2559 คุณมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับบริษัทไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จํากัด และ บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดในขอบข่าย “ Land Transport Management และ Warehouse and Parcel handling Management Service ” โดยมีคุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร และคุณชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับมอบใบรับรองฯ ในครั้งนี้ซึ่งในงานมีทั้งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานภายในบริษัทร่วมกันแสดงความยินดีที่ต่างร่วมกันมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ณ โอกาสนี้คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร และคุณชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี รวมถึงเพิ่มเติมว่า การได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทฯ และนับเป็นก้าวแรกในการมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยขอให้พนักงานทุกคนร่วมกันรักษามาตรฐาน และพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดไปเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการลอจิสติกส์ รวมถึงเพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตลอดจนคู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการจัดการองค์กรตามแนวทาง ISO 9000 และ Integrated Management System (IMS) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณสุวิทย์  เจนสวัสดิ์พงศ์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสด้านการจัดการองค์กรประจำโครงการ เข้ามาร่วมแสดงความยินดี